Achinsk

The Jewish Community of Achinsk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Krasnoyarsk:
Rabbi Benjamin Wagner

Address: Achinsk
Phone: (39151) 43-499
  • Name: Chairman of the Community - Ilya I. Greenberg