Akhtyrka

Jewish Community of Akhtyrka

Address: пер. Харьковский, 3, кв.33 42703
Phone: (05446) 2-25-88
  • Name: Meerovich Viktoriya