Chertkov

Jewish Community of Chertkov

Address: ул.Сичинского, 3, кв.8 Chertkov, Ukraine
Phone: (03552) 3-10-57
  • Name: Baranov Yakov