Izhevsk

The Jewish Community of Izhevsk

Address: Izhevsk
Phone: (3412) 63-77-79
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Mikhail V. Golub