Kamenetz-Podolsk

Jewish Community of Kamenetz Podolsk

 

Address: ул. Огиенко, 2, кв. 3 32300
Phone: (03849) 3-25-00д, 3-43-87р, (097) 271-29-00
  • Name: Shlyk Alexander