Khmelnik

The Jewish Community of Khmelnik

Address: ul. May 1, 9, Apt. 48 Khmelnik, Ukraine
Phone: (063) 273-61-89
  • Name: hairman of the Community: Koltonyuk Maria Pavlovna

ul. May 1, 9, Apt. 48