Klintsy

The Jewish Community of Klintsy

 

Regional Rabbi – Chief Rabbi of Bryansk:
Rabbi Menachem Mendel Zaklas

Address: Str. Gagarin, 75 Klintsy, Russia
Phone: (48 336) 42 099