Lokhvitsa

The Jewish Community of Lokhvitsa

Address: Str. Gogol, 25 Lokhvitsa, Ukraine
Phone: (05356) 3-16-72
  • Name: Chairman of the Community - Greczyn Alexander Yu