Makarov

Jewish Community of Makarov

Address: ул. Фрунзе, 8/2 8000 Makarov, Ukraine
Phone: (04578) 5-29-35, (067) 319-54-12
  • Name: Leshcheok Nina