Nadym

The Jewish Community of Nadym

 

Regional Rabbi – Rabbi of Ural District:
Rabbi Zelig Ashkenazi 

Address: Nadym
Phone: (34995) 9-65-65
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Rahamimov Benzion Yavdoevich