Novomoskovsk

The Jewish Community of Novomoskovsk

Address: Str. Zhovtneva, 8, Apt. 7 Novomoskovsk, Ukraine
Phone: (05693) 2-47-20
  • Name: Chairman of the Community - Alexander B. Resnick