Novorossiysk

The Jewish Community of Novorossiysk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Sochi:
Rabbi Aryeh Edelkopf

Address: Novorossiysk, Russia
Phone: (8617) 77-76-03
Fax: (8617) 77-76-03
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Dmitry A. Becker