Novozybkov

The Jewish Community of Novozybkov

 

 

Regional Rabbi – Chief Rabbi of Bryansk:
Rabbi Menachem Mendel Zaklas

Address: Novozybkov
Phone: (48 343) 55 343

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Name: Chairman of the Community - Chichilanova Svetlana