Novozybkov

The Jewish Community of Novozybkov

 

 

Regional Rabbi – Chief Rabbi of Bryansk:
Rabbi Menachem Mendel Zaklas

Address: Novozybkov
Phone: (48 343) 55 343
  • Name: Chairman of the Community - Chichilanova Svetlana