Olevsk

The Jewish Community of Olevsk

Address: Str. Svyatonikolaevskaya, 54 Olevsk, Ukraine
Phone: (04135) 2-16-94
  • Name: Chairman of the community - Michael G. Shapiro