Ovruch

The Jewish Community of Ovruch

Address: Str. Boris Khmelnitsky, 28, Apt. 75 Ovruch, Ukraine
Phone: (04148) 3-43-16
  • Name: Chairman of the community - Isaac Feltsevich Keydman