Piatykhatky

Str. Steppe, 69The Jewish Community of Piatykhatky

Address: Str. Steppe, 69 Piatykhatky, Ukraine
Phone: (05651) 03-08-01
  • Name: Chairman of the Community - Sedler Stanislav G.