Piryatin

The Jewish Community of Piryatin

Address: Piryatin, Str. Lenin, 49
Phone: (05358) 6-85-22
  • Name: Chairman of the Community - Gurevich, Vladimir Borisovich