Polevskoy

The Jewish Community of Polevskoy

 

Regional Rabbi – Rabbi of Ekeatrinburg:
Rabbi Zelig Ashkenazi

Address: Polevskoy
Phone: (34350) 5.4.88
  • Name: Chairman of the Community Mr. Bendovsky Mikhail Borisovich