Roslavl

The Jewish Community of Roslavl

 

Regional Rabbi – Rabbi of Smolensk:
Rabbi Levi Mondshine

Address: Roslavl
Phone: (48 134) 64 911
  • Name: Chairman of the Community - Goryachkin Viktor