Saransk

The Jewish Community of Saransk

 

Regional Rabbi – Rabbi of Nizhny Novgorod:
Rabbi Shimon Bergman

Address: Saransk
Phone: 8 (917) 993-02-28
  • Name: Chairman of the Community - Arkady S. Yampolsky