Severodonetsk

The Jewish Community of Severodonetsk

Address: ul. Forest, 7, apt. 35 Severodonetsk, Ukraine
Phone: (067) 995-01-09
  • Name: Chairman of the Community -Shverk Yuri Aronovich