Sharya

The Jewish Community of Sharya

 

Regional Rabbi – Rabbi of Kostroma:
Rabbi Nison Ruppo

Address: Sharya
Phone: (49 449) 58 095
  • Name: Chairman of the Community - Mr. Oleg V. Vilensky