Shostka

The Jewish Community of Shostka

Address: Str. Uritsky, 3 Shostka, Ukraine
Phone: (05449) 7-38-31
  • Name: Chairman of the Community -Lushev Yuriy