Skadovsk

The Jewish Community of Skadovsk

Address: Str. Gumanenko, 12A, Apt. 18 Skadovsk, Ukraine
Phone: (05537) 5-62-18
  • Name: Chairman of the community - Anatoly Samsonovich Levinson