Sloviansk

The Jewish Community of Sloviansk

Address: Str. Chubar, 10, Apt. 85 Sloviansk, Ukraine
Phone: (06262) 2-28-37
  • Name: Chairman of the Community - Lednyak Vladlen Samuilovich