Smila

The Jewish Community of Smila

Address: Str. Sverdlov, 75, Apt. 49 Smila, Ukraine
Phone: 04733) 4-33-52
  • Name: Chairman of the communities - Pyotr Lozovatsky Eynovich