Spassk-Dalny

The Jewish Community of Spassk-Dalny

 

Regional Rabbi – Rabbi of Khabarovsk:
Rabbi Yaakov Snetkov

Address: Spassk-Dalny
Phone: (42352) 2-27-38
Fax: (42352) 2-27-38
  • Name: Chairman of the Community - Baskin Lev Davidovich