Tsyurupinsk

The Jewish Community of Tsyurupinsk

Address: Str. Guards, 44, Tsyurupinsk, Ukraine
Phone: (05542) 2-19-20
  • Name: Chairman of the community: Valery Yakovlevich Svechnikov