Volnogorsk

The Jewish Community of Volnogorsk

Address: Str. Lenin Komsomol, 34, Apt. 48, Volnogorsk, Ukraine
Phone: (05653) 020513
  • Name: Chairman of the Community - Gregory S. Varchenko