Vorzel

The Jewish Community of Vorzel

Address: Str. Great October, 22, Apt. 2 Vorzel, Ukraine
Phone: (04497) 4-65-62
  • Name: Chairman of the Community - Alla Nartsissovna Zavrazhnov