Voznesensk

The Jewish Community of Voznesensk

Address: Str. Sinyakova, 18, ​​Apt. 36 Voznesensk, Ukraine
Phone: (05134) 3-29-81
  • Name: Chairman of the Community - Mr Abramovich